Đây là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, gồm 9 chương với những nội dung cơ bản: Lịch sử phát triển của máy tính, thông tin và sự mã hóa thông tin trong máy tính; Các thành phần chính của máy tính, kiến trúc cũng như một số tập lệnh và các kiểu định vị cơ bản; Lý thuyết về bộ xử lý trung tâm của máy tính: tổ chức, chức năng, nguyên lý hoạt động của các bộ phận bên trong bộ xử lý; Lập trình hợp ngữ với 8086; Lý thuyết về bộ nhớ, những chức năng chính và nguyên lý hoạt động của bộ nhớ chính. Thiết bị ngoại vị, các thành phần của thiết bị ngoại vi, các liên kết.